Prijava

Prijavite se na svoj nalog

Korisnik *
Lozinka *
Upamti me
logo
logo
logo

Studentski parlament

Studentski parlament je organ Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu.

Predstavnici studenata u Parlamentu rade na ostvarivanju prava i zaštite interesa studenata. Predstavnici studenata u studentskom parlamentu su studenti ustanove osnivača, kao i studenti visokoškolskih jedinica van sedišta ustanove bez svojstva pravnog lica u Beogradu, Šapcu, Subotici i Nišu. U studentskom parlamentu mora biti najmanje jedan predstavnik studenata sa svake visokoškolske jedinice van sedišta sedita ustanove.

Pravo da biraju i da budu birani za člana Studentskog parlamenta imaju svi studenti Fakulteta. Izbor članova Studentskog parlamenta održava se svake druge godine u aprilu, tajnim i neposrednim glasanjem. Mandat članova Studentskog parlamenta traje dve godine. Izbore za članove Studentskog parlamenta raspisuje Dekan fakulteta. U Parlament se biraju studenti sa svih godina studija i predstavnici za akreditovanih visokoškolskih jedinica van sedišta ustanove. Nakon izbora članova, unutar Parlamenta vrši se izbor tri predstavnika Parlamenta koji će aktivno učestvovati na svim sastancima Nastavno – naučnog veća , Saveta Fakulteta, Senata Univerziteta i svih komisija za kvalitet. Sedište Parlamenta se nalazi u prostorijama Fakulteta gde se održavaju sastanci. Obaveštenja o radu Parlamenta vrši se objavljivanjem na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Fakulteta.

Nadležnosti parlamenta:
 • Usvajanje opštih i posebnih akata
 • Biranje i razrešavnje predstavnika studenata u organima Fakulteta
 • Učestvovanje u samovrednovanju Fakulteta, studijskih programa i nastave
 • Obavljanje aktivnosti koje se odnose na ocenu efikasnosti studija, zaštitu prava studenata i unapređenje nastave
 • Кoncipiranje godišnjeg plana aktivnosti i razmatranje rezultata iz prethodne godine
 • Obavljanje svih drugih aktivnosti koje su u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Fakulteta.

Na konstitutivnoj sednici Parlamenta održanoj dana 15.05.2019. godine, izvršena je verfikacija mandata članova studentskog Parlamenta i izbor predstavnika studentskog Parlament u organe Fakulteta kao i izbor predstavnika Studentkog parlamenta i studenta Prodekana.

Verifikacijom mandata članova utvrđen je sledeći sastav članova:

 • Đorđe Milić
 • Zorana Tomašević
 • Jovana Dadić
 • Nikolina Vuković
 • Aleksandar Stanković
 • Milan Cvejanov
 • Aleksandar Blagojević
 • Aleksa Кrasavčić
 • Ines Savuljić

Na gore pomenutoj sednici za predsednika Parlamenta izabran je Milan Cvejanov. Za podpredsedika izabran je Đorđe Milić.

Akcije studentskog Parlamenta:
 • Učestvovanje u organizaciji specijalističkog kursa „ Dokazivanje u krivičnom postupku“
 • Organizovanje naučne konferencije u Baru „ Mladi lideri“
 • Učešće u sprovođenju anketa radi poboljšanja rada i razvoja Fakulteta
 • Organizovanje tribine gospodina Arnoa Gujona
 • Učestvovanje u organizovanju stručnih praksi (prisustva krivičnim postupcima u Višem sudu u Novom Sadu i realizacija simulacije suđenja nakon svake pohađane prakse)
 • Organizovanje posete studenata institucijama u saradnji sa Fakultetom
 • Organizovanje ekskurzija

Afirimativna orijentacija Pravnog fakuteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu može se prepoznati i u brojnim akcijama koje Fakultet organizuje u cilju promovisanja pravničke struke i dodatne edukacije studenata, postdiplomaca i mladih kadrova. Najznačajniji koraci u tom smeru su: organizacija specijalističkih kurseva iz građanskopravne i krivičnopravne oblasti, stručnih praksi i tribina. „ Dokazivanje u krivičnom postupku“, specijalistički kurs na kojem gostuju predavači koji se materijom prava bave sa teorijskog ili stručnog aspekta ( profesori, sudije, advokati,...) koji studentima nastoje da svoje bogato iskustvo prenesu kroz brojne primere.

Predstavnici Studentskog parlamenta koji od maja 2019. godine učestvuju u radu Saveta Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu su:

 • Filip Pajić, br. indeksa 77/15 (Ustanova osnivač)
 • Aleksandar Blagojević, br. indeksa 79/18 (Ustanova osnivač)

Predstavnici Studentskog parlamenta koji od maja 2019. godine učestvuju u radu Nastavno-naučnog veća Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu su:

 • Nikolina Vuković, br. indeksa 16/16 (Ustanova osnivač)
 • Milan Cvejanov, br. indeksa 8/16 (Ustanova osnivač)
Preuzimanja za studentski Parlament:
POSLOVNIK Studentskog parlamenta

Preuzimanje

PRAVILNIK o sprovođenju izbora za studentski parlament

Preuzimanje

logo