Prijava

Prijavite se na svoj nalog

Korisnik *
Lozinka *
Upamti me
logo
logo
logo
 • Stipendijski program

  Stipendijski program "Prof. dr Slavko Carić"

  U cilјu afirmacije visokog obrazovanja, a shvatajući aktuelni društveno–ekonomski momenat, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu Univerziteta Privredna akademija ( u nastavku Fakultet), osnovao je stipendijski program “Prof. dr Slavko Carić”, koji je usmeren ka nagrađivanju postignutog uspeha srednjoškolaca – budućih studenata koji konkurišu za upis na Fakultet. Stipendijski program je podržan od strane Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj, kao i Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine.

  U tom smislu, svrha Stipendijskog programa jeste postizanje većeg kvaliteta diplomiranih studenata, dok je poseban cilj Programa povećati broj prijavljenih studenata sa odličnim uspehom iz srednje škole sa teritorije Novog Sada i Vojvodine.

  Stipendijski program kao svoje zadatke postavlja izgradnju društva jednakih mogućnosti i obezbeđenje uslova za širi pristup visokom obrazovanju, nagrađivanjem znanja i postignutog uspeha.

  Planirano je da sprovođenje Stipendijskog programa otpočne sa upisnim rokom.

 • Uslovi Stipendijskog programa

  Stipendijskim programom predviđena su bliža pravila ostvarivanja prava, odn. uslovi za dobijanje stipendije. U okviru Stipendijskog programa „Prof. dr Slavko Carić“ predviđena su dva iznosa stipendije.

  I/ Stipendija u iznosu od 6.000 evra u dinarskoj protivvrednosti (pun iznos stipendije)

  Uslovi za ostvarivanje prava na ovaj iznos stipendije su:

  • Odličan ili vrlo dobar uspeh ostvaren u srednjoj školi, sa prosečnom ocenom koja nije niža od 4.30;
  • Završena gimnazija ili srednja ekonomska škola;
  • Fakultet upisuje u godini u kojoj je završio/la predviđenu srednju školu;
  • Državlјanin/ka R. Srbije.

  Status „Student-stipendista“ se stiče na osnovu Konačne rang liste za upis. Student-stipendista se, na osnovu raspisanih uslova Stipendijskog programa, mora rangirati među prvih 30 studenata na Konačnoj rang listi Fakulteta, koja se objavljuje na sajtu Fakulteta, kako bi ostvario pravo na stipendiju.

  Pravo na stipendiju se ostvaruje potpisivanjem posebnog Ugovora o školovanju na osnovnim studijama sa Fakultetom, kojim se preciziraju prava i obaveze obe ugovorne strane. Svake godine Fakultet i Student-stipendista zaključuju novi Ugovor o školovanju na osnovnim studijama.

  Stipendija pokriva pun iznos troškova studiranja studenta–stipendiste za sve četiri godine osnovnih akademskih studija na Fakultetu.

  II/ Stipendija u iznosu od 3.000 evra u dinarskoj protivvrednosti

  Uslovi za ostvarivanje prava na ovaj iznos stipendije su:

  • Odličan ili vrlo dobar uspeh ostvaren u srednjoj školi, sa prosečnom ocenom koja nije niža od 4.50;
  • Završena srednja škola (izuzev gimnazije i ekonomske škole);
  • Fakultet upisuje u godini u kojoj je završio/la predviđenu srednju školu;
  • Državlјanin/ka R. Srbije.

  Status „Student-stipendista“ se stiče na osnovu Konačne rang liste za upis. Student-stipendista se, na osnovu raspisanih uslova Stipendijskog programa, mora rangirati između 31-og i 50-og mesta na Konačnoj rang listi Fakulteta, koja se objavljuje na sajtu Fakulteta, kako bi ostvario pravo na stipendiju.

  Pravo na stipendiju se ostvaruje potpisivanjem posebnog Ugovora o školovanju na osnovnim studijama sa Fakultetom, kojim se preciziraju prava i obaveze obe ugovorne strane. Svake godine Fakultet i student-stipendista zaključuju novi Ugovor o školovanju na osnovnim studijama.

  Stipendija pokriva 50% (pedeset odsto) od ukupnog iznosa troškova studiranja studenta–stipendiste za sve četiri godine osnovnih akademskih studija na Fakultetu.

 • Prava i obaveze

  Obaveze Fakulteta

  Fakultet je u obavezi da, u skladu sa Statutom Fakulteta, Pravilnikom o studiranju i drugim propisima koji regulišu oblast visokog obrazovanja, kao i Stipendijskim programom „Prof. dr Slavko Carić“, Studentu-stipendisti obezbedi gratis udžbenike za sve nastavne predmete, gratis izdavanje potvrda, uverenja i ostalih dokumenata (osim diplome), na zahtev studenta, kao i gratis prijavu ispita u roku, i overu semestra. Fakultet, takođe ima obavezu da organizuje i realizuje nastavu (predavanja, vežbe, konsultacije, ispite, kolokvijume) u skladu sa planom i programom Fakulteta i predviđenim rasporedom, kao i pojedine obrazovne oblike vannastavnog plana (seminari, gostujući predavači i dr).

  Obaveze Studenta–stipendiste

  Student-stipendista, koji je ostvario pravo na pun iznos stipendije u iznosu od 6.000 eura u dinarskoj protivvrednosti, u skladu sa Statutom Fakulteta, Pravilnikom o studiranju i Stipendijskim programom „Prof. dr Slavko Carić“, se obavezuje da prilikom upisa na narednu godinu studija, ostvari najmanje 50 od maksimalnih 60 ESPB bodova, kao i da u prethodnoj godini ostvari prosečnu ocenu iz predmeta koje je pohađao-la na tekućoj godini studija koja nije niža od 8.50. Takođe, Student-stipendista ima obavezu da pohađa nastavu i izvršava predispitne obaveze utvrđene nastavnim planom Fakulteta, kao i da poštuje pravila studiranja sa kojima je upoznat na početku školske godine, koja su propisana Pravilnikom o studiranju. Ukoliko Student-stipendista ne prijavi ispite u predviđenom roku, dužan je da plati novčanu naknadu troškova prijave ispita. Ukoliko Fakultet obezbedi praksu tokom studiranja, koja ne može biti duža od 20 radnih dana tokom jedne kalendarske godine, Student-stipendista je dužan da istu pohađa. Student-stipendista ima, takođe, obavezu da učestvuje u promotivnim aktivnostima Fakulteta.

  Student-stipendista, koji je ostvario pravo na iznos stipendije od 3.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, je u obavezi da, u skladu sa Statutom Fakulteta, Pravilnikom o studiranju i Stipendijskim programom „Prof. dr Slavko Carić“ prilikom upisa na narednu godinu studija, ostvari najmanje 45 od maksimalnih 60 ESPB bodova, kao i da u prethodnoj godini ostvari prosečnu ocenu iz predmeta koje je pohađao-la na tekućoj godini studija koja nije niža od 8.20. Takođe, Student-stipendista ima obavezu da pohađa nastavu i izvršava predispitne obaveze utvrđene nastavnim planom Fakulteta, kao i da poštuje pravila studiranja sa kojima je upoznat na početku školske godine, koja su propisana Pravilnikom o studiranju. Ukoliko Student-stipendista ne prijavi ispite u predviđenom roku, dužan je da plati novčanu naknadu troškova prijave ispita. Ukoliko Fakultet obezbedi praksu tokom studiranja, koja ne može biti duža od 20 radnih dana tokom jedne kalendarske godine, Student-stipendista je dužan da istu pohađa. Student-stipendista ima, takođe, obavezu da učestvuje u promotivnim aktivnostima Fakulteta.

  Student-stipendista ima obavezu da diplomira do isteka apsolventskog staža, u suprotnom je dužan da plati novčanu naknadu Fakultetu u iznosu od polovine školarine za jednu školsku godinu, odn. 750 evra u dinarskoj protivvrednosti (obnova apsolventskog staža).

  Održavanje statusa studenta-stipendiste

  Student-stipendista ima pravo na zamrzavanje jedne godine studija usled pogoršanog zdravstvenog stanja koje je dokumentovano adekvatnom medicinskom dokumentacijom. Zamrzavanjem jedne godine studija, Student-stipendista ne gubi pravo na stipendiju.

  Pravo na stipendiju, odn. na status Studenta-stipendiste se gubi ispisivanjem sa Fakulteta na zahtev studenta-stipendiste, ukoliko je neaktivan duže od dve godine (ne izlazi na ispit, ne prisustvuje predavanjima i drugim obavezama) odnosno neizvršavanjem obaveza studenta predviđenih Ugovorom o školovanju na osnovnim studijama odn. jednostranim raskidom ugovora od strane Fakulteta.

  Student-stipendista gubi pravo na stipendiju i status Studenta-stipendiste ukoliko ne ispuni obaveze predviđene Stipendijskim programom. Gubitkom stipendije, isto lice ne može ponovo ostvariti pravo na istu. Fakultet, u slučaju neizvršavanja obaveza predviđenih Ugovorom o studiranju od strane studenta, može jednostrano raskinuti Ugovor i ispisati studenta sa Fakulteta.

  Gubitkom statusa Studenta-stipendiste gubi se i pravo na troškove studiranja predviđene Stipendijskim programom za sve preostale godine studiranja, pravo na praksu koja je obezbeđena od strane Fakulteta kao i pravo na učestvovanje u promotivnim aktivnostima Fakulteta.

  1. Lice koje je izgubilo status Studenta-stipendiste koji je primao pun iznos stipendije (u daljem tekstu: student) ima obavezu da za preostale godine studiranja plaća umanjen iznos (50%) pune cene školarine, odnosno 750 evra u dinarskoj protivvrednosti. Školarina se uplaćuje u celosti ili u više rata (na tekući račun Fakulteta po srednjem kursu NBS-a, na dan uplate), na sledeći način:

  • prva rata u iznosu od 200 EUR-a u din. protivvrednosti, plaća se pri upisu studenta na odgovarajuću godinu studija;
  • sledeća rata plaća se do kraja zimskog semestra, odnosno do 15. januara (200 EUR-a u din. protivvrednosti);
  • sledeća rata u visini od 200 EUR-a u din. protivvrednosti, pri upisu u letnji semestar, odnosno do 15. februara i
  • poslednja rata, do punog iznosa školarine, za tekuću školsku godinu do 30. juna (150 EUR-a u din. protivvrednosti).

  2. Lice koje je izgubilo status Student-stipendista koji je primao iznos stipendije od 3.000 evra (u daljem tekstu: student) ima obavezu da za preostale godine studiranja plaća 50 % od ukupnog iznosa školarine, uvećanog za 200 evra u dinarskoj protivvrednosti po godini studija u din. protivvrednosti. Tako uvećan iznos iznosi 950 evra u dinarskoj protivvrednosti po godini studija. Školarina se uplaćuje u celosti ili u više rata (na tekući račun Fakulteta po srednjem kursu NBS-a, na dan uplate), na sledeći način:

  • prva rata u iznosu od 200 evra u dinarskoj protivvrednosti, plaća se pri upisu studenta na odgovarajuću godinu studija;
  • sledeća rata plaća se do kraja zimskog semestra, odnosno do 15. januara (200 evra u dinarskoj protivvrednosti);
  • sledeća rata u visini od 200 evra u dinarskoj protivvrednosti, pri upisu u letnji semestar, odnosno do 15. februara i
  • poslednja rata, do punog iznosa školarine, za tekuću školsku godinu do 30. juna (150 evra u dinarskoj protivvrednosti).
  • Dodatan trošak u iznosu od 200 evra u dinarskoj protivvrednosti, koji student ima u slučaju gubitka stipendije, plaća se zajedno sa prvom ratom na početku naredne školske godine.

  Fakultet se Ugovorom o studiranju obavezuje da određen iznos školarine neće povećavati u toku trajanja školovanja studenta.

  Ukoliko student ne ostvari uslov za upis naredne godine studija, obnavlja godinu i plaća naknadu za obnovu u visini od 750 evra u dinarskoj protivvrednosti (po srednjem kursu NBS-a, na dan uplate), takođe u više rata.

  Student ima obavezu da diplomira do isteka apsolventskog staža, u suprotnom je dužan da plati novčanu naknadu Fakultetu u iznosu od polovine školarine za školsku godinu, odn. 750 evra u dinarskoj protivvrednosti.

  Do okončanja studija, student nema drugih finansijskih obaveza prema Fakultetu. Nakon završetka studija, student je dužan da plati izradu diplome, čiji se iznos određuje u skladu sa internom odlukom nadležnog tela Fakulteta.

  Student-stipendista ( primalac pune stipendije) može podneti zahtev za ispis sa Fakulteta, ili ukoliko je neaktivan duže od dve godine (ne izlazi na ispit, ne prisustvuje predavanjima i drugim obavezama), dužan je da izmiri sve troškove stipendiranja koje je Fakultet imao tokom trajanja njegovog studiranja. Pri izračunavanju visine obaveze Studenta-stipendiste uzima se u obzir visina pune cene školarine za jednu školsku godinu (1.500 evra u dinarskoj protivvrednosti) i godina studija na kojoj se Student-stipendista nalazi u momentu podnošenja zahteva (polovina iznosa pune cene školarine za tekuću godinu studiranja).

  Student-stipendista (primalac stipendije u iznosu od 3000 evra) može podneti zahtev za ispis sa Fakulteta, ili ukoliko je neaktivan duže od dve godine (ne izlazi na ispit, ne prisustvuje predavanjima i drugim obavezama), dužan je da izmiri sve troškove stipendiranja koje je Fakultet imao tokom trajanja njegovog studiranja. Način izračunavanja visine obaveze Studenta uzima u obzir visinu pune cene školarine za jednu školsku godinu umanjenu za 950 evra (550 evra u dinarskoj protivvrednosti) i godinu studija na kojoj se Student-stipendista nalazi u momentu podnošenja zahteva (550 evra u dinarskoj protivvrednosti).

  Student koji se ispisao sa Fakulteta, može se ponovo upisati i priznaju mu se svi položeni ispiti, overeni semestri, odnosno upisane godine.

Stipendijski program su podržali:
puma-apv fond-apv
logo