Prijava

Prijavite se na svoj nalog

Korisnik *
Lozinka *
Upamti me
logo
logo
logo

Misija vizija i vrednosti

Misija

Kroz interakciju naučno-istraživačkog rada i obrazovne usluge, rukovodeći se potrebama okruženja i korisnika, mi kreiramo visokokvalitetne programe koji se odnose na osnovne i master akademske, i doktorske studije. Kroz kontinuirani profesionalni razvoj i istraživanje stvaramo dinamičnu obrazovnu zajednicu koja je usredsređena na stalno poboljšanje kvaliteta procesa obrazovanja. Naš cilj je da studentima pružimo vrhunska znanja i stvorimo intelektualce – lidere, naučnike i stručnjake, sposobne da se suoče sa novim izazovima kako u privatnom, tako i u javnom sektoru.

Pogledajte više

Ciljevi i zadaci Fakulteta

Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu (u daljem tekstu: Fakultet) ima jasno definisane ciljeve svog rada, koji se ostvaruju kroz prethodno definisane i utvrđene zadatke.

Ciljevi i zadaci Fakulteta usklađeni su sa Zakonom o visokom obrazovanju i utvrđenom Misijom i vizijom Fakulteta, kao jednim od strateških dokumenata Fakulteta kojom se definiše željeno stanje kojem Fakultet teži. Svrha postojanja Fakulteta, kao i njegovi ciljevi, definisani su inicijalnim aktom osnivanja Fakulteta.

Utvrđeni ciljevi su konkretni, ostvarivi i merljivi u skladu sa raspoloživim mogućnostima, konkretizuju delatnost visokoškolske ustanove i usklađeni su sa osnovnim zadacima Fakulteta.

Pogledajte više

Politika kvaliteta

Naša osnovna svrha je da kroz interakciju naučno-istraživačkog rada i obrazovne usluge pružamo studentima vrhunska znanja primenjujući efektivnu komunikaciju. Mi pružamo širok, fleksibilan spektar visokokvalitetnih programa za osnovne i diplomske akademske, i doktorske studije. Kroz kontinuiran profesionalni razvoj i istraživanje stvaramo etičku i dinamičnu obrazovnu zajednicu, koja je timski usredsređena na stalno poboljšanje kvaliteta procesa obrazovanja.

Osnovno opredeljenje je da se zadovolje, pre svega, potrebe korisnika, kao i potrebe i zahtevi ostalih zainteresovanih strana. U obavljanju naučno istraživačke i obrazovne delatnosti poslovanje Fakulteta je usklađeno sa važećim Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije, i teži ka što širem usaglašavanju sa procesima evropske integracije visokoškolskog obrazovanja.

Pogledajte više

Akreditacija

Biblioteka „prof. dr Slavko Carić“ Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u sastavu Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu je specijalizovana visokoškolska biblioteka koja predstavlja naučnoistraživačku radnu jedinicu Fakulteta. Relevantan zadatak Biblioteke je da zadovoljava potrebe korisnika, prvenstveno studenata, profesora i saradnika.

U reformisanoj nastavi prema Bolonjskoj deklaraciji Biblioteka dobija sve značajniju ulogu, kao mesto gde korisnici mogu proširiti i dopuniti svoja znanja o materiji koja se izučava u redovnoj nastavi. Fond knjiga pokriva sve oblasti pravnih nauka. Biblioteka je snabdevena literaturom koja svojim nivoom i obimom obezbeđuje podršku nastavnom procesu i naučnoistraživačkom radu.

Pogledajte više

logo